Kľúčové (mäkké) zručnosti

Mäkké zručnosti (v angl. jazyku softskills) sú zručnosti potrebné aj v bežnom živote (nielen v rámci sveta práce), ktoré sú ťažšie merateľné a pozorovateľné. Často sú označované aj ako personálne a interpersonálne zručnosti. (European Commission, 2011)

Pretože hovoríme o pojme kľúčové mäkké zručnosti a chcela som sa detailnejšie pozrieť na konkrétne zručnosti, aby som popísala svoje vnímanie, vybrala som si oblasť obchodu a pozície obchodníka a manažéra, pretože vychádzajú z mojej praxe.

Čo patrí do skupiny kľúčových mäkkých zručností pri týchto profesiách? Jednanie s rôznymi typmi ľudí, komunikácia, kreativita, riešenie konfliktov, zvládanie stresu? Vyjednávanie, predaj, alebo manažérske zručnosti? S čím sa tieto zručnosti spájajú? Z čoho vychádzajú?

Bola som na množstve tréningov, školení a workshopov, kde som mala možnosť získať spôsob, ako tieto situácie lepšie zvládať. A je pravdou, že keď som sa ako obchodník začala po školení viac pýtať, tak som sa viac dozvedela a viac predala. Skrátila som čas vymenovávania všetkých argumentov, prečo sú jednotlivé služby, alebo produkty výnimočné. Tým, že som sa začala pýtať, tak mi stačilo použiť argumenty a výhody len tých služieb, ktoré klienta skutočne zaujali a zaujímali. Bola som efektívnejšia, a zároveň som dosiahla, že klient bol spokojnejší, lebo nešlo o môj monológ. Tým, že som ho zapájala, mal pocit, že o kúpe rozhoduje on sám a ja na neho netlačím, lebo chcem predať niečo, z čoho budem mať úžitok ja a on to možno ani nechce, nepotrebuje a nevyužije. Druhý veľký objav bol, že som začala predávať cez výhody a úžitky tovaru a služieb, namiesto technických parametrov. A zas som predávala rýchlejšie a s lepším pocitom, ktorý mi dodávali práve zákazníci, pretože pod vplyvom tejto mojej zmeny, mi viac rozumeli, chápali, čo kúpou získajú a boli spokojnejší.

Zažila som svoj prvý veľký úspech vďaka školeniu na predaj a vyjednávanie...Uverila som, že mäkké zručnosti majú veľký vplyv na úspešnosť toho, čo robíme. Bola som senzitívnejšia na to, čo niektorých ľudí v mojom okolí predurčuje, aby sa im viac darilo. Všímala som si ich, ako pracujú, ako komunikujú, ako rozhodujú...

Vzhľadom na túto skúsenosť si presne spomínam na moment, kedy som si zadala do internetového vyhľadávača slovné spojenie: “vplyv mäkkých zručností na pracovný úspech“. Vypísalo mi množstvo rôznych článkov od reklám tréningových agentúr cez inzeráty s ponukou práce, ale aj diplomové práce a ťaháky...Bolo aj pre mňa prekvapením, že najväčšiu zvedavosť a motiváciu stráviť čas čítaním, vzbudil jeden ťahák. Jeho názov bol: IQ verzus EQ.

Toto bol môj úplne prvý kontakt s výrazom emocionálna inteligencia. Ako vlastne súvisia mäkké zručnosti s emocionálnou inteligenciou? Čo znamená EQ, ako sa prejavuje, s čím súvisí, na čo má vplyv a kde sa jej úroveň prejaví...Mala som množstvo otázok, okrem spomenutých aj, či sa to dá naučiť, trénovať a či to má vplyv a aký veľký na úspech...osobný, profesionálny...

Myšlienku Emocionálnej inteligencie ako prvý vyslovil Peter Salovey a John D. Mayer vo svojom článku „Emotional Intelligence“ v roku 1990. Okrem týchto autorov sa tejto téme venoval Daniel Goleman. Hneď som si kúpila jeho knihy: Emoční inteligence a Práce s emoční inteligencí – Jak odstartovat úspěšnou kariéru.

"Emocionálna inteligencia sa skladá z niekoľkých „mäkkých zručností“, tzv. „soft skills“. Zo stoviek testov, ktoré Goleman realizoval na študentoch, špičkových manažéroch nadnárodných spoločností, či riaditeľoch bánk vyplynulo, že to, čo nám pomáha byť úspešnejší, sú ľudské vlastnosti a schopnosti: schopnosť empatie, vcítenie do druhého, schopnosť motivovať ostatných, schopnosť riešiť konflikty zmierovacími a prínosnými cestami, sebaovládanie a mnoho ďalších.

Vďaka osobným schopnostiam poznáte seba a konáte najlepšie, ako viete. Neznamená to, že sa usilujete o dokonalosť, ale snažíte sa svoje emócie mať pod kontrolou. Dovolíte im, aby vás informovali a aby viedli vaše konanie. Venujete viac pozornosti vašim pocitom ako svojim myšlienkam. Emócie vždy slúžia nejakému účelu a vždy z niečoho vychádzajú. Sociálne schopnosti stoja za vaším umením pochopiť ľudí a zvládať medziľudské vzťahy. S ich pomocou dobre vychádzate s ľuďmi, dokážete ich počúvať, porozumieť im a rešpektovať ich emócie. Súhrnne sa tieto dve skupiny schopností označujú ako charakter.

Celý čas počas čítania som sa zamýšľala nad tým, či som sa stretla so situáciami, ktoré Goleman popisuje...či som stretla ľudí, obchodníkov, manažérov, ktorí aj napriek svojej vysokej odbornosti boli menej úspešní ako dokonca ľudia, ktorí takou vysokou expertízou neoplývali.

Podľa výsledkov celonárodnej štúdie zamestnávateľov sa v súčasnosti pri nových zamestnancoch nevyžadujú tak odborné vedomosti ako skryté schopnosti prispôsobenia sa prostrediu a zmenám, schopnosť učiť sa a rozvíjať pracovné zručnosti. Podľa poradia dôležitosti ide o: schopnosť počúvať a komunikovať, prispôsobiť sa a prinášať nové nápady pri neúspechoch a prekážkach v práci, sebaovládanie, spoľahlivosť, motivácia k postupu, hrdosť na pracovné výsledky, tímová spolupráca, schopnosť vyjednávať, výkonnosť, ctižiadostivosť, riadiace schopnosti. Zo siedmych požadovaných bola len jedna zameraná na odborné vedomosti.

Obzvlášť významnú rolu majú základné vlastnosti EQ u vedúcich pracovníkov, ktorých najdôležitejšou úlohou je dosiahnuť vyššiu efektivitu práce pôsobením na podriadených na všetkých úrovniach. Neschopnosť manažéra v oblasti medziľudských vzťahov vedie podriadených k poklesu výkonu, k časovým a materiálnym stratám, k nárastu nespokojnosti, ako dôsledok straty motivácie, k poklesu pracovného nasadenia, k šíreniu nepriateľského postoja. Tým pádom je jasné previazanie medzi úrovňou schopnosti manažéra a ziskoch, alebo stratách firmy a v miere využitia pracovného potenciálu.

Štatistiky sledujúce vlohy špičkových pracovníkov v priebehu niekoľkých desaťročí ukázali, že vlastnosti ako sú napríklad schopnosť stmeliť pracovný tím, alebo adaptabilita k nečakaným zmenám, v rokoch sedemdesiatych pre úspech len málo významné, sa v rokoch deväťdesiatych stali kľúčovými. Objavujú sa naviac úplne nové vlastnosti a schopnosti charakterizujúce „hviezdy“ v odbore, špičkových pracovníkov: schopnosť urýchľovať zmeny a schopnosť ťažiť z rôznorodosti. Nové úlohy si žiadajú nové talenty. Ľudia začínajú chápať, že k úspechu je potrebné niečo viac, než len intelektuálne schopnosti a odborné vedomosti, že ku prežitiu a osobnej prosperite bude v prostredí stále turbulentnejších zmien na trhu práce v budúcnosti nutné využiť iné zručnosti. Novému oceneniu sa dostáva takým kvalitám, ako sú húževnatosť, iniciatíva, optimizmus a prispôsobivosť

Ak vychádzam z faktu, dokonca vedecky podloženého, že 80% nášho úspechu je výsledkom našej emocionálnej inteligencie a mäkkých zručností a „iba“ 20% nášho IQ, tak potom si kladiem otázku smerom k nášmu systému vzdelávania. Do akej miery vytvárame podmienky pre naše deti na to, aby sa s touto oblasťou stretli, zoznámili, porozumeli jej a rozvíjali ju. Má to naozaj taký veľký vplyv na uplatnenie sa v profesionálnom živote? Alebo ide len o dobrý marketing a je rokmi overené, že odbornosť je prvoradá?

Myslím si, že je dôležité sa pozrieť na to komplexnejšie. Podľa mňa je to súhra toho, o akú konkrétnu pracovnú pozíciu ide, v akej veľkej organizácii, v akej situácií sa firma nachádza, či sa jej darí, alebo je v čase krízy, do akého tíme hľadajú člena, aká expertíza sa od neho očakáva, akými zručnosťami je vybavený manažér a aké sú očakávania od človeka, ktorý má byť súčasťou tímu. Akými hodnotami daná firma žije, aké sú súčasťou jej DNA, akú má víziu a stratégiu.

Práve preto, že takmer celý svoj profesionálny život pracujem v oblasti vzdelávania a rozvoja a rozvoja mäkkých zručností, tak sa táto oblasť stala oblasťou môjho intenzívneho skúmania a túžila som zmerať vplyv mojej práce, posilňovania a odovzdávania mäkkých zručností. Hľadala som na internete, v knižniciach, v odborných časopisoch, čítala som blogy, štúdie a trávila čas osobnými stretnutiami s ľuďmi, ktorí majú dlhoročnú prax v oblasti rozvoja mäkkých zručností a dostala som sa k zaujímavému prieskumu s názvom: „Service-profit chain“, ktorú realizovala Harvardská Univerzita. Tá nielen popisuje, ale aj vyčísluje vzťah medzi ziskovosťou firmy, zákazníckou lojalitou a zamestnaneckou spokojnosťou a produktivitou. Vyčísluje teda vplyv venovanej pozornosti rozvoju mäkkých zručností.

Som presvedčená, že práve mäkké zručnosti napomáhajú a majú vplyv na výnosy a dlhodobú úspešnosť firmy. A moje odporúčanie je, pýtajme sa ľudí okolo seba na to, v čom sme výnimoční a v čom je naša osobná sila...To je začiatok našej cesty a rozvoja. Použijem vlastnú myšlienku: Človek, ktorý nevie, kde práve stojí, veľmi ťažko nájde cestu, ktorou sa má uberať k cieľu o ktorom sníva.Autor:

Viera Kollerová, 2muse

Archív