Navýšení interního podnikatelského potenciálu – LIDÉ SRDCEM PODNIKÁNÍ

Situace na trhu:

Přibližně za posledních 10 let došlo ve většině podnikatelských činností k nasycení trhu a zvýšení lokální a mezinárodní konkurence. Významným impulzem byla i finanční krize, která zasáhla všechny oblasti hospodářství. Jedním z důsledků bylo to, že firmy zvýšily důraz na centralizaci aktivit a řízení nákladů, zavedla se opatření na zvýšení efektivity, zejména na straně úspor a snižování nákladů. Jednou z významných oblastí řízení nákladů je snížení počtu FTE, slučování aktivit a outsourcing. Veškeré změny se zásadně projevily v atmosféře uvnitř firem, ve firemní kultuře. Navíc se zvyšuje komplexita činností a dochází ke slučování rolí na úrovni jednotlivých zaměstnanců. Pod tlakem na lidi se postupně vytrácí interní spolupráce a komunikace.

Zásadní roli v navýšení interního podnikatelského potenciálu hraje lidský kapitál firem, kvalita lidí, motivace, firemní kultura.

Cílem je proto provést cílený impuls v těchto oblastech, zaměřit se na klíčové interní a externí parametry a vytvořit novou konkurenční výhodu a předpoklady pro další úspěšný rozvoj podnikání.

Mezi klíčové interní intervence patří:

  • pomoci vlastním lidem zvládnou zvýšenou komplexitu činností, najít balanc mezi výkonností, efektivitou a osobním životem
  • posílit význam hodnot, posílit žádoucí firemní kulturu, zlepšit interní atmosféru, zvýšit tzv. „people engagement“
  • zaměřit se na interní spolupráci, sdílení informací, interní komunikaci
  • klíčové je zvýšit kvalitu řízení lidí a leadershipu

Řešení? …jak a kam cíleně investovat?

Doporučujeme podívat se na řešení z pohledu řízení transformace nebo změny, tzn. velmi dobře analyzovat, kde jsme teď, které jsou klíčové parametry, na které se musíme prioritně zaměřit, a jakou a kdy očekáváme návratnost investice. Proč transformace nebo změna? Bavíme se o změně přístupů a chování, což je vždy to nejtěžší změnit, změnou přístupů a chování formujeme novou firemní kulturu.

Vše začíná dohodou s managementem na těchto klíčových parametrech a následně provedením jednoduchého průzkumu na nalezení nebo potvrzení si klíčových parametrů pro transformaci. Úvodní průzkum je důležitý i pro možnost následně sledovat, monitorovat a vyhodnocovat pokrok a návratnost investice.

Ve většině projektů se oplatí přemýšlet i o dalších interních „agentech změny“, tzn. skupině lidí napříč strukturami, kteří budou klíčoví pro to, aby jsme do transformace vtáhli zbytek firmy. Navíc „cesta je cíl“, tzn. vtažením těchto lidí již realizujeme „people engagement“ v praxi, což je parametr firemní kultury, který je vždy naprosto nezbytný pro úspěch transformace.

Co dále? Na základě dostupných informací a průzkumu vytvoříme cílené rozvojové programy „na míru“ pro konkrétní skupiny zaměstnanců (např. střední management, prodejci, vrcholový management). Tyto programy mohou být formou interaktivního tréninku, sídlících a rozvojových workshopů, individuálního a skupinového koučinku. Z pohledu efektivity, návratnosti investice a důrazu na interní kulturu sdílení doporučujeme kombinaci krátkých interaktivních online kurzů v kombinaci s workshopy zaměřenými na sdílení zkušeností z praxe.

Vedle rozvojových aktivit probíhá pravidelné monitorování změny a případné korektury tak, aby jsme v rámci určeného období dosáhli očekávaných výsledků.

Výhodami tohoto řešení je:

  • optimalizace investice a dosažení maximální návratnosti
  • možnost průběžně měřit, vyhodnocovat a rozhodovat
  • v průběhu realizace již aktivně posouváme firemní kulturu směrem ke zvýšení „people engagement“ a kultuře sdílení
  • posilujeme leadership roli vrcholového managementu zvyšujeme míru důvěry ve společnosti
  • navíc kombinací online rozvoje a offline a online sdílení výrazně snižujeme náklady na vzdělávání a přitom zvyšujeme dopad vzdělávání do praxe

Jedinečnost přístupu spočívá v kombinaci průzkumu a měření, provázení transformací, velmi efektivní přístupem k rozvoji a zdělávání (online a offline), a formou realizace, která podporuje rozvoj kultury sdílení a people engagement.Autor:

Jaroslav Chroňák, Skillandia

Archív