Otec je ako maják na rozbúrenom mori

Snáď každý otec chce byť dobrým otcom. Čo to ale znamená byť dobrým, či ideálnym otcom? Spýtali sme sa ľudí, ako si ho predstavujú, aké vlastnosti by takýto otec mal mať.

Ideálny otec v predstavách Slovákov a Sloveniek plní predovšetkým rolu živiteľavychovávateľa a vzoru. Je však aj opatrovateľom, psychológom, poradcom a priateľom. Ľudia často vidia vlastnosti ideálneho otca vo dvojiciach. Ideálny otec je dávajúci aj vyžadujúciprísny, ale spravodlivýkamarátsky ale i autoritatívny. Musí byť láskavý, zodpovedný, spravodlivý, pracovitý a chápavý. Ideálny otec vie prejaviť lásku deťom i žene a celkovo spoluvytvára rodinnú pohodu.

Ak predstavu ideálneho otca napĺňa náš vlastný otec, môže to vypovedať o uspokojivom plnení otcovských rolí ako aj o prostej úcte k týmto mužom – otcom, najmä pokiaľ sme už my sami rodičmi.

„To, aký kto bol otec, najlepšie zhodnotia jeho deti - najčastejšie v pokročilom veku života. Iba otec, ktorý vychoval deti, vidí na vlastných deťoch, aké sú, vie posúdiť, ako bol sám vychovávaný svojim otcom, a či to zvládol lepšie.“

 

1.png

 

Aký by mal byť ideálny otec?

Ideálny otec stále zastáva tradičnú úlohu „hlavy rodiny“, vystupuje ako rozhodný šéf, ktorý vie riešiť problémy múdro, efektívne a s chladnou hlavou, no súčasne je nápomocný pri výchove a starostlivosti o dieťa. Názory na mieru spoluúčasti otca sa pohybujú od predstavy prostej pomoci matke dieťaťa až po schopnosť byť úplne samostatný pri výchove a starostlivosti o dieťa.

Ideálny otec je pre svoje dieťa dobrým vzorom, ako sa správať k žene, k iným ľuďom v okolí, k prírode ako takej, učí svoje dieťa praktickým dennodenným činnostiam, ktoré nedelí na ženské a mužské.

„Otec si uvedomuje, že deti ho nikdy nebudú tak počúvať ako napodobňovať. Preto im chce dať dobrý príklad.“

 

 

2.png

Otec musí byť schopný zabezpečiť svoju rodinu, ale vo vnímaní ľudí na Slovensku až schopnosť prejavenia lásky a pochopenia (napríklad problémov a starostí svojich detí) z neho robia ideálneho otca.

Dnešný ideálny otec musí byťkonzekventný v svojich zásadách(schopný dodržať dané slovo a stáť si za svojím rozhodnutím) a dodržiavať to, čo sám vyžaduje.

Súčasťou „výbavy ideálneho otca“ je aj výborný zdravotný stav, ako po telesnej tak duševnej stránke, a pozitívne myslenie.

Ideálny otec je niečo ako maják pre lode na mori. Vystupuje ako pevný, spoľahlivý, oporný bod v živote svojho dieťaťa.

„Môj otec toho veľa nenarozpráva, nikdy nemoralizoval, ale vždy sme vedeli a cítili hranice.“

 

Ale aká je reálna podoba otca?

Ideál otca je posadený vysoko - rozdiel medzi ideálnou a reálnou podobou otca ľudia vnímajú ako veľký. Konštatujú, že otcovia si svoje otcovské role neplnia tak, ako by chceli a mali. Za príčinu tohoto rozdielu je označovaný najmä problém otcov plniť ich živiteľskú rolu (čo sa následne odráža v ich neschopnosti plniť aj ostatné otcovské role).

„Snáď niet horšieho stavu v živote, ako byť nezamestnaným a najmä, keď ste v roli živiteľa rodiny.“

Všeobecný spoločenský stereotyp prisudzuje otcom rolu živiteľa rodiny, súčasné podmienky na plnenie tejto úlohy však ľudia nezriedka vnímajú ako nepriaznivé. Tlak na mužov, aby boli živiteľmi rodiny, je vnímaný aj ako zbytočne stresujúci, a názor, že muž - otec musí byť hlavným živiteľom domácnosti ako nesprávny.

„Keby moja manželka zarábala viac ako ja, bol by som na rodičovskej dovolenke ja, a ona by pracovala, aby nás uživila. Je smutné, že mnohí otcovia musia opustiť svoju rodinu a ísť pracovať do zahraničia. S peniazmi a prácou je to na Slovensku ťažké. Tento problém niektoré rodiny rozdeľuje a ničí.“

Stretávame sa tiež s názorom, že spoločenský status otca v spoločnosti je nízky - otec je považovaný za „menejcenného“ rodiča.

„Otec v našej spoločnosti je ten, čo má domov nosiť peniaze, väčšinou lepšie zarába ako tá matka, ale ako rodič má menšie práva ako žena.“

Postoj spoločnosti voči otcom sa však oproti minulému storočiu zjavne mení. Otcovia sú chápaní nielen ako zdroj prímov pre rodinu, ale ako jej veľká a dôležitá súčasť. Existuje volanie nielen po zrovnoprávnení v oblasti výchovy a starostlivosti, ale po celkovej zmene imidžu otca, pričom veľká úloha i zodpovednosť podľa ľudí leží v rukách médií. Zmeny k lepšiemu v oblasti „otcovských práv“ vidia ľudia aj v súvislosti s možnosťou striedavej starostlivosti o deti po rozvode.

„Naša spoločnosť má tendenciu vykresľovať otcov v médiách ako tyranov, nezodpovedných alkoholikov, ubližujúcich rodinám, deťom, manželkám. Takýchto správ sú plné médiá, na druhej strane správ o milujúcich a starostlivých otcoch ako šafranu. Mediálny vplyv sa prenáša aj do života v spoločnosti, napríklad pri rozvode dostane dieťa takmer automaticky matka.“

Keď si uvedomíme fakt, koľko mužov-otcov vyrástlo a vyrastá v rodinách bez prítomnosti otca z dôvodu rozchodov a rozvodov rodičov, zaujímavá je aj otázka, aké iné ďalšie otcovské vzory nám ponúka naša kultúra. Hoci sú ľudia schopní uviesť mediálne známe osobnosti, ktoré sú v súčasnosti videné v roli otcov, v rámci prieskumu sme sa často stretávali s názorom, že naša spoločnosť dáva len málo príkladov ideálu otca.

Dobrým otcom však môže byť každý muž, ktorý sa dokáže postarať o rodinu, je pre ňu oporou, dáva jej najavo svoju lásku a je pre ňu vzorom. Milí muži, užívajte si svoje otcovské role a buďte pre svoje deti tým najlepším vzorom!

 

Autor:

Natália Ferdová, 2muse


Zdroje:

  • interný prieskum 2muse, online populácia Slovenska, bližšie informácie a kompletný obsah článku na vyžiadanie
  • Mark, M., Pearson, C. S.: Hrdina nebo psanec. BizBooks, Brno 2012

Archív