2muse agentúra v plnom rozsahu zabezpečuje kvantitatívny a kvalitatívny prieskum trhu. Našim poslaním je poskytovať kvalitné riešenia a pomáhať klientom pri (manažérskom) rozhodovaní primárne na základe dát z prieskumu trhu.

Používame zdravý rozum a inteligentné riešenia na to, aby sme čo najlepšie porozumeli trhu. Staviame naše znalosti a odporúčania voči klientom na kvalitných dátach a dlhoročných skúsenostiach. Chceme byť expertmi a expertkami, a preto sme pokorní voči znalostiam druhých. Vieme, že na to, aby sme sa posúvali vpred, musíme sa ustavične a dlhodobo vzdelávať.

###


História a prístup k práci

Prieskumná agentúra 2muse bola založená v roku 2009. Už v roku 2011 sa stala 4. najväčšou prieskumnou agentúrou na slovenskom trhu z pohľadu obratu a túto pozíciu si drží doteraz. Z prieskumných agentúr je 2muse najväčšou prieskumnou agentúrou na Slovensku, ktorá nepatrí do globálnej siete, čo umožňuje maximálne sa sústrediť na poznanie slovenského trhu a potrieb klientov na Slovensku. Úspešne spolupracuje s množstvom spoločností, z ktorých je mnoho lídrami na trhu vo svojom sektore.

2muse stavia hlavne na dlhodobej spolupráci s klientmi, čo umožňuje prinášať riešenia, ktoré im pomáhajú v ich raste. Prístup 2muse ku klientom oceňujú nielen klienti, ale riaditeľ spoločnosti 2muse, Michal Vyšinský, sa stal v prestížnej súťaži Ernst&Young aj držiteľom titulu Začínajúci podnikateľ roka 2012.

Kvalita prieskumu sa prejavuje najmä v praktickej a strategickej aplikovateľnosti výstupov získaných pomocou prieskumných metód. 2muse dodržuje najvyššie medzinárodné štandardy kvality zberu dát a všetkých procesov práce definované členstvom v ESOMARe. 2muse bola prvou agentúrou na Slovensku, ktorá na konci roku 2012 získala členstvo v medzinárodnej profesnej organizácii ESOMAR, ktorá združuje ľudí, a od roku 2012 aj firmy pôsobiace v oblasti prieskumu trhu.

V prieskumnej branži sú ľudia tým najdôležitejším, čo firma pracujúca v oblasti prieskumu trhu môže a musí mať. Preto je v 2muse kladený najväčší dôraz na výber správnych ľudí a ich dlhodobé vzdelávanie. Mnoho členov 2muse tímu má dlhoročné skúsenosti v prieskume trhu na lokálnej a medzinárodnej úrovni, či už na strane agentúry alebo na strane klienta. Agentúra 2muse získala ocenenie RecruitRank Awards 2010 za najlepšie výberové procesy podľa hodnotení uchádzačov.

Technické zázemie pre kvantitatívny zber dát

Rôzne kvantitatívne prieskumné úlohy vyžadujú rozličný typ zberu dát. V agentúre 2muse zabezpečujeme väčšinu prieskumných metód vlastnými zdrojmi.

CATI
ONLINE PANEL
CAWI
CLT
MYSTERY SHOPPING

CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

 • 2muse disponuje vlastným plne vybaveným call centrom (CATI štúdiom) situovanými priamo v Bratislave.
 • Využívame dva druhy softvérov, ktoré sú zamerané výhradne na prieskum trhu a umožňujú naprogramovať akokoľvek zložitý dotazník. Softvéry automaticky zabezpečujú kontrolu plnenia kvót a prideľovanie telefónnych čísel.
 • Práca anketárov je kontinuálne kontrolovaná supervízormi.

ONLINE PANEL - ONLINE PRIESKUMY

V 2muse chápeme online prieskumy ako nástroj, ktorý prináša možnosť veľmi rýchlo a efektívne osloviť cieľovú skupinu. Na rozdiel od klasických foriem opytovania respondenti vypĺňajú dotazníky v ich prirodzenom prostredí (väčšinou doma alebo v práci), v čase, ktorý im vyhovuje, a vlastným tempom. Respondenti sú otvorenejší, keďže pri opytovaní nie je prítomná pre nich cudzia osoba (anketár), čo je veľkou výhodou hlavne pri citlivých a diskrétnych témach dotazníkov.


#


Na online opytovanie sa používa online panel s riadeným prístupom. Tvoria ho ľudia žijúci na Slovensku vo veku nad 15 rokov s prístupom k internetu. Všetci respondenti sú pravidelne verifikovaní a skórovaní v dvoch úrovniach: jedinečnosť a reálnosť respondenta, kvalita a konzistentnosť odpovedí.

Na to, aby zloženie respondentov v paneli čo najvernejšie kopírovalo všeobecnú populáciu Slovenska, sú respondenti regrutovaní multikanálovou regrutáciou (multi-chanel recruitment), čo je vhodný mix online a offline kanálov (telefonická regrutácia, F2F regrutácia, online reklama, affiliate). Veľký dôraz je kladený na reprezentativitu panelu na základe socio-demografických ukazovateľov, ktorá je pravidelne monitorovaná a respondenti z chýbajúcich skupín sú pravidelne do panelu dopĺňaní.

#

Respondenti sú do prieskumov veľmi precízne vyberaní na základe socio-demografických charakteristík tak, aby v každom prieskume bola dodržaná čo najpresnejšie reprezentativita vzorky respondentov voči cieľovej skupine v populácii. Respondenti vypĺňajú online dotazníky v svojom vlastnom účte v respondenskom prostredí, do ktorého sa prihlasujú pod vlastným heslom. V online dotazníkoch sa často používajú multimediálne a interaktívne prvky na to, aby boli dotazníky pre respondentov menej monotónne a v mnohých prípadoch tým vernejšie simulujú reálne premýšľanie a správanie respondentov.

Vďaka dostatočnej veľkosti panelu (vyše 10 tisíc respondentov) a skúsenosťou z množstva desiatok štúdii a zozbieraných niekoľko desaťtisícov dotazníkov, nie je problémom cieliť prieskumy na základe špecifických cieľových skupín ako sú napríklad rodičia neplnoletých detí, majitelia automobilov, alebo užívatelia vybraných služieb alebo produktov.

CAWI (Computer Assisted Web Interviewing)

Pomocou platformy IBM SPSS Data Collection realizujeme opytovanie cez webové rozhranie, pri ktorom sú dotazníky umiestnené na špeciálnych webových stránkach - buď 2muse alebo priamo u klienta.

CLT (Central Location Test)

2muse realizuje cez vlastnú sieť anketárov a regrutantov osobné rozhovory v štúdiách v Bratislave, Košiciach, Prešove, Žiline, Nitre a Banskej Bystrici, prípadne v ďalších mestách podľa potrieb klienta a riešenej úlohy.

MYSTERY SHOPPING / MYSTERY CALLING

Disponujeme vlastnou sieťou mystery shopperov/callerov, prostredníctvom ktorých realizujeme utajené mystery osobné alebo telefonické rozhovory, ktoré umožňujú objektívne hodnotenie dodržiavania štandardov klienta.

Ďalšie metódy zberu dát realizujeme prostredníctvom partnerov, pri ktorých dokážeme garantovať najvyššiu kvalitu a zároveň cenovo najefektívnejší zber dát.

Technické zázemie pre kvalitatívny prieskum

Komfortnou súčasťou realizácie kvalitatívneho prieskumu je špeciálne štúdio, v ktorom prebiehajú kvalitatívne rozhovory.

Naše bratislavské štúdio je dizajnované na základe skúseností moderátorov a moderátoriek tak, aby bolo tzv. "consumer oriented". Okrem klasického štúdia realizujeme rozhovory aj v špeciálnej "obývačke", ktorá simuluje bytové prostredie.

techzazkval1.jpg techzazkval2.jpg

V oboch štúdiách je možné:

 • sledovať priebeh rozhovorov cez kvalitné jednosmerné zrkadlá
 • sledovať priebeh rozhovorov prostredníctvom web streamingu priamo v počítači (webstreaming je proces/ technológia, prostredníctvom ktorej je možné prenášať multimediálne dáta cez internet)
 • urobiť audio a videozáznam s priamym nahrávaním na DVD alebo v zostrihanej podobe (výstup taktiež na DVD nosiči)
 • sprostredkovať simultánne tlmočenie sledovaných rozhovorov priamo i cez webstreaming
  • pri simultánnom tlmočení spolupracujeme so špičkovými tlmočníkmi, ktorí majú bohaté skúsenosti s tlmočením prieskumných rozhovorov

Realizáciu kvalitatívneho prieskumu zabezpečujeme, samozrejme, aj vo väčšine miest v rámci celého Slovenska.

 • V lokalitách mimo Bratislavy je možné simultánne sledovanie prostredníctvom uzatvoreného videookruhu, ktoré (spolu s tvorbou záznamov z rozhovorov) realizujeme prostredníctvom skúsených externých dodávateľov.

On-line zber dát v kvalitatívnom prieskume realizujeme prevažne prostredníctvom dvoch základných platforiem:

 • On-line blog/ fórum (t. j. multimediálne použiteľná platforma, v ktorej prezentujeme prieskumné témy, na ktoré reagujú špecificky vybratí ľudia spravidla v rozpätí viacerých dní až týždňov)
 • On-line skupinové rozhovory a chat (t. j. taktiež multimediálne použiteľná platforma určená na diskusiu špecificky vybratých ľudí v stanovenom čase v rámci dňa).

Partneri

#

#

Dobrý deň, táto stránka si vo Vašom prehliadači uchováva krátke informácie, cookies, ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo Vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.