ľudia

Tím CDK

Project Executive
Kristián
Kiss
+421 918 581 235

V roku 2021 ukončil magisterské štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde študoval odbor Sociálna práca so zameraním na manažment. Štúdium ukončil s vyznamenaním, pričom mu bola udelená akademická pochvala rektora Univerzity Komenského za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia a zároveň aj Cena rektora za vynikajúcu diplomovú prácu na tému „Rodové súvislosti kriminality“.

V roku 2016 získal Medzinárodný certifikát IES (International Education Society) po vyštudovaní tvorby audiovizuálnych diel - filmu a reklamy.

Praktické skúsenosti získal nielen v neziskových organizáciách, ale aj pri spolupráci s orgánmi štátnej správy. Ako dobrovoľník spolupracoval na vypracovaní prieskumu ohľadom zvládania pandemickej situácie medzi mladými ľuďmi.

Od januára 2022 pôsobí v 2muse na pozícii Project Executive, pričom je primárne zameraný na kvantitatívne prieskumy so širokým záberom oblastí.