ľudia

Michal tím

Data Analyst
Milan
Madara
+421 917 418 207

V roku 2010 ukončil inžinierske štúdium na Fakulte Prevádzky a Ekonomiky Dopravy a Spojov Žilinskej univerzity v Žiline, odbor Ekonomika a manažment podniku.

V rokoch 2011 – 2014 absolvoval doktorandské štúdium v odbore Ochrana osôb a majetku na FBI ŽU v Žiline, kde sa zaoberal najmä hodnotením efektívnosti investícií do bezpečnosti na úrovni miestnych samospráv.

Od decembra 2016 pôsobí v prieskumnej agentúre 2muse na pozícii Data Analyst. Jeho pracovnou náplňou je najmä analýza a spracovanie dát kvantitatívneho prieskumu, kódovanie dát, príprava dotazníkov pre kvantitatívny prieskum a ich programovanie a tiež príprava tabuľkových a grafických podkladov.